m

CAT

MURMURO proposa la realització de murals i activitats culturals en els municipis de Montanui, amb l’objectiu d’apropar l’art a la gent i revitalitzar el territori, fomentant l’activitat econòmica i estimulant l’aparició de noves iniciatives comercials. Aquest any 2024, celebrem la quarta edició.

Històricament, Montanui i els nuclis agregats a al municipi, han estat un lloc de pas. Desenes de milers de persones passen cada any per aquest bell enclavament natural de camí a les seves destinacions turístiques, gairebé tots ells relacionats amb els esports de muntanya i les activitats de natura. Aquest racó de Pirineu situat a la conca alta de la Noguera Ribagorçana, acull una vintena de micropobles, principalment dedicats a l’explotació agropecuària i a l’hostaleria, formant tots ells un conjunt amb les seves pròpies tradicions i costums. Grans cases senyorials, esglésies de el s. XVIII, ermites romàniques i restes d’antigues edificacions de caràcter defensiu componen un entorn de gran atractiu paisatgístic.

Però els municipis de Montanui pateixen un procés de deteriorament, despoblació i abandonament. Any rere any, el nombre d’habitants ha anat descendint fins a xifres preocupants. La manca d’estímuls i oportunitats ha convertit aquests pobles en un erm sense gran activitat, més enllà d’alguns veïns dedicats a la ramaderia, a l’agricultura i a allotjar turistes.

Resulta xocant. Cada any, per aquí passen desenes de milers de cotxes de camí a la muntanya i de tornada a la ciutat. També milers d’ovelles; la transhumància creua periòdicament aquests bells paratges. Així com centenars de runners, ciclistes i caminants que participen en diverses carreres i rutes diverses. Sembla que tothom passa per Montanuy i els seus municipis, però ningú es queda.

MURMURO proposa fer de Montanuy i els seus municipis un enclavament singular amb una oferta cultural pròpia, mitjançant murals i obres gràfiques de qualitat que reflectiran la idiosincràsia del territori, els seus costums i les seves tradicions.

Amb el mateix esperit de l’Gargar Festival de Murals i Art Rural de Penelles i avalats per l’èxit de les cinc edicions celebrades des de 2016, es realitzaran intervencions artístiques en diferents espais deteriorats o en desús per rehabilitar-los i combatre el seu envelliment o desaparició.

Involucrant artistes locals i d’arreu del món, creant una xarxa de col·laboració entre administracions, entitats del territori i empreses, i amb la imprescindible implicació dels veïns en la participació i organització de l’esdeveniment, dinamitzarem la vida social i cultural dels municipis de Montanuy , combatrem el despoblament, promourem el turisme i l’activitat econòmica afavorint la creació de noves iniciatives locals.

Entenem l’expressió artística com una eina per transformar la realitat. I és amb un art popular i per a tots els públics com el Street Art que volem contribuir a combatre els problemes i mancances d’aquests micropobles.

ES

MURMURO propone la realización de murales y actividades culturales en los municipios de Montanuy, con el objetivo de acercar el arte a la gente y revitalizar el territorio, fomentando la actividad económica y estimulando la aparición de nuevas iniciativas comerciales. Este año 2024, celebramos la cuarta edición.

Históricamente, Montanuy y los núcleos agregados al municipio, han sido un lugar de paso. Decenas de miles de personas pasan cada año por este bello enclave natural de camino a sus destinos turísticos, casi todos ellos relacionados con los deportes de montaña y las actividades de naturaleza. Este rincón del Pirineo situado en la cuenca alta del río Noguera Ribagorzana, acoge una veintena de micropueblos, principalmente dedicados a la explotación agropecuaria y a la hostelería, formando todos ellos un conjunto con sus propias tradiciones y costumbres. Grandes casas señoriales, iglesias del s. XVIII, ermitas románicas y restos de antiguas edificaciones de carácter defensivo componen un entorno de gran atractivo paisajístico.

Pero los municipios de Montanuy sufren un proceso de deterioro, despoblación y abandono. Año tras año, el número de habitantes ha ido descendiendo hasta cifras preocupantes. La falta de estímulos y oportunidades ha convertido estos pueblos en un páramo sin gran actividad, más allá de algunos vecinos dedicados a la ganadería, a la agricultura y a alojar turistas.

Resulta chocante. Cada año, por aquí pasan decenas de miles de coches de camino al monte y de vuelta a la ciudad. También miles de ovejas; la trashumancia cruza periódicamente estos hermosos parajes. Así como cientos de runners, ciclistas y caminantes que participan en varias carreras y rutas diversas. Parece que todo el mundo pasa por Montanuy y sus municipios, pero nadie se queda.

MURMURO propone hacer de Montanuy y sus municipios un enclave singular con una oferta cultural propia, mediante murales y obras gráficas de calidad que reflejarán la idiosincrasia del territorio, sus costumbres y sus tradiciones.

Con el mismo espíritu del GARGAR Festival de Murales y Arte Rural de Penelles y avalados por el éxito de las cinco ediciones celebradas desde 2016, se realizarán intervenciones artísticas en diferentes espacios deteriorados o en desuso para rehabilitarlos y combatir su envejecimiento o desaparición.

Involucrando artistas locales y de todo el mundo, creando una red de colaboración entre administraciones, entidades del territorio y empresas, y con la imprescindible implicación de los vecinos en la participación y organización del evento, dinamizaremos la vida social y cultural de los municipios de Montanuy, combatiremos el despoblamiento, promoveremos el turismo y la actividad económica favoreciendo la creación de nuevas iniciativas locales.

Entendemos la expresión artística como una herramienta para transformar la realidad. Y es con un arte popular y para todos los públicos como el Street Art que queremos contribuir a combatir los problemas y carencias de estos micropueblos.

ENG

MURMURO proposes the realization of murals and cultural activities in the municipalities of Montanuy, with the aim of bringing art closer to the people and revitalizing the territory, promoting economic activity and stimulating the appearance of new commercial initiatives. During 2024, we will celebrate the fourth edition.

Historically, Montanuy and the nuclei added to the municipality, have been a place of passage. Tens of thousands of people pass through this beautiful natural enclave each year on their way to their tourist destinations, almost all of them related to mountain sports and nature activities. This corner of the Pyrenees located in the upper basin of the Noguera Ribagorzana river, is home to a score of micro-towns, mainly dedicated to agricultural exploitation and hospitality, all of them forming a set with their own traditions and customs. Large manor houses, churches of the s. XVIII, Romanesque hermitages and remains of old defensive buildings make up an environment of great scenic appeal.

But the municipalities of Montanuy suffer a process of deterioration, depopulation and abandonment. Year after year, the number of inhabitants has been declining to worrying figures. The lack of incentives and opportunities has turned these towns into a wasteland without much activity, beyond some neighbors dedicated to cattle ranching, agriculture and hosting tourists.

It is shocking. Every year, tens of thousands of cars pass by on the way to the mountains and back to the city. Also thousands of sheep; transhumance periodically crosses these beautiful places. As well as hundreds of runners, cyclists and walkers who participate in various races and diverse routes. It seems that everyone passes through Montanuy and its municipalities, but nobody stays.

MURMURO proposes to make Montanuy and its municipalities a unique enclave with its own cultural offer, through murals and quality graphic works that will reflect the idiosyncrasy of the territory, its customs and its traditions.

In the same spirit as the GARGAR Penelles Rural Art and Murals Festival and backed by the success of the five editions held since 2016, artistic interventions will be carried out in different deteriorated or disused spaces to rehabilitate them and combat their aging or disappearance.

Involving local artists and artists from around the world, creating a network of collaboration between administrations, territorial entities and companies, and with the essential involvement of neighbors in the participation and organization of the event, we will invigorate the social and cultural life of the municipalities of Montanuy , we will combat depopulation, we will promote tourism and economic activity favoring the creation of new local initiatives.

We understand artistic expression as a tool to transform reality. And it is with a popular art and for all audiences like Street Art that we want to contribute to combat the problems and deficiencies of these micro-towns.

MURALES REALIZADOS (2021-2023)

murmuro_info_2023_02
murmuro_info_2023_01